STATUT HKDU – dr. Marko Veselica

Temeljem odredbi članka 16. Zakona o političkim strankama, “Narodne novine” broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, treći Sabor  HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE – dr. Marko Veselica, donio je na zasjedanju održanom 07. prosinca 2015. godine novi

S T A T U T

HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJA – Dr. Marko Veselica

OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

 1. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA – dr. Marko Veselica (u daljnjem tekstu HKDU) je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom, a djeluje u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o političkim strankama i drugim podzakonskim aktima, utvrđenim ciljevima i drugim aktima koje sam donese ili prihvati.

Članak 2.

 1. HKDU je stranka cijeloga hrvatskog naroda koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Hrvatske, čiji se program temelji na domoljublju i zalaganju za slobodu i boljitak hrvatskog naroda.

Članak 3.

 1. HKDU je pravna osoba.
 2. HKDU djeluje na području cijele Hrvatske,
 3. HKDU djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo HKDU-a, i u okvirima pravnog poretka dotične države.
 4. Svojstvo pravne osobe HKDU stječe upisom u registar političkih stranaka kod nadležnog tijela Republike Hrvatske.

 

 

Članak 4. 

 1. Puni naziv Stranke je:

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA – dr. Marko Veselica

 1. Naziv HKDU-a na engleskom:

 

CROATIAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION – dr. Marko Veselica

 

 1. Skraćeni naziv stranke je: HKDU – dr. Marko Veselica

Članak 5. 

 1. Sjedište HKDU-a  je u Zagreb, Tkalčićeva 4/1.
 2. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.

 

Članak 6. 

 1. HKDU predstavlja i zastupa predsjednik.

 

Članak 7. 

 1. HKDU posjeduje  pečat –  veliki i mali.
 2. Veliki pečat je okruglog oblika promjera 40 mm, unutar kojega je u sredini HKDU velikim  plavim slovima. Okolo slova HKDU je pleter kružnoga oblika. Mali pečat  istovjetan je velikom,  promjera 20 mm.

 

Članak 8. 

HKDU ima svoj znak.

Znak predstavlja skraćeni naziv HKDU velikim  slovima,

Članak 9.

 1. HKDU ima svoj žiro račun.
 2. Potpisnik na žiro računu je predsjednik HKDU-a.
POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI SURADNJE

Članak 10.

 1. U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa HKDU surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, političkim strankama, znanstvenim ustanovama i institucijama, udrugama te ostalim pravnim i fizičkim osobama.
ČLANSTVO

Članak 11.

 

 1. Članom HKDU-a može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja  ima hrvatsko državljanstvo u domovini ili je pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu te ima hrvatsko državljanstvo. Maloljetna osoba, uz dopuštenje roditelja ili skrbnika, može postati članom mladeži koja djeluje u okviru HKDU-a.
 1. Počasnim članom HKDU-a može postati osoba koja ispunjava uvjete određene ovim Statutom. Počasni član može iznositi svoje mišljenje, davati prijedloge, sudjelovati u radu tijela Stranke, ali ne može birati, biti biran u tijela Stranke, niti glasovati prilikom donošenja odluka.

Članak 12. 

 1. Članom HKDU-a postaje se odlukom Izvršnog odbora nadležnog ogranka na temelju zahtjeva (ispunjene članske pristupnice HKDU-a).
 2. Odluku o ne primanju u članstvo može donijeti predsjednik, te isti nije obavezan obrazložiti odbijanje primitka u članstvo.

Članak 13.

 1. Članovi HKDU-a plaćaju godišnju članarinu.
 2. Odluku o visini članarine donosi Predsjedništvo HKDU-a.

 

 

Članak 14. 

 1. HKDU vodi registar članova.
 2. Registar članova iz stavka 1. članka vodi glavni tajnik HKDU-a.
 3. U koliko član promijeni prebivalište dužan je o tome izvijestiti glavnog tajnika.

 

PRAVA ČLANOVA

Članak 15.

 1. U ostvarivanju svojih prava i obveza svi članovi HKDU-a su ravnopravni.
 2. Član HKDU-a ima pravo sudjelovati u radu tijela HKDU-a, predlagati odluke, raspravljati i odlučivati sukladno ovom statutu.
 3. Član HKDU-a ima pravo birati i biti biran u tijela HKDU-a.
 4. Član HKDU-a ima pravo nositi simbole HKDU-a.
 5. Član HKDU-a ima sva ostala prava sukladno propisima, statutu, aktima i odlukama tijela.
OBAVEZE ČLANOVA

Članak 16.

 1. Poznavanje svih propisa kojima se reguliraju prava i dužnosti članova HKDU-a.
 2. Član HKDU-a obvezan je provoditi odluke tijela HKDU-a.
 3. Član HKDU-a obvezan je ispunjavati materijalne i radne obveze prema HKDU -u.
 4. Član HKDU-a obvezan je štititi ugled HKDU-a i ostalih članova.
 5. Član HKDU-a obvezan je postupati sukladno propisima, statutu, aktima i odlukama tijela HKDU-a.

ČLANSTVO  U  HKDU -u  PRESTAJE

 

Članak 17.

 1. Prestankom postojanja HKDU-a.
 2. Istupanje iz članstva HKDU-a.
 3. Neplaćanjem članarine u utvrđenom roku.
 4. Odlukom predsjednika o isključenju.
 5. U slučaju smrti.

Članak 18. 

 1. Odluku o prestanku članstva isključenjem Glavni tajnik obvezno dostavlja članu preporučenom poštom.
 2. Prigovor na odluku iz prethodnog stavka isključeni član podnosi Predsjedništvu u pismenom obliku u roku od 15 dana od primitka odluke.
 3. Prigovor ne zaustavlja provedbu odluke o isključenju.
 4. Predsjedništvo je obavezno razmotriti prigovor iz prethodnog stavka na prvom sljedećem zasjedanju.
 5. Odluka Predsjedništva je konačna.

 

ODGOVORNOST ČLANOVA ND-a

Članak 19.

 1. Članovi HKDU-a odgovaraju stegovno za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim aktima HKDU-a.
 2. Kao povreda članskih dužnosti i stege HKDU-a, smatra se svaka povreda Statuta i drugog općeg akta HKDU-a.
USTROJ
TEMELJNA ORGANIZACIJA

Članak 20.

 1. Podružnica je temeljni ustrojstveni oblik HKDU-a. Podružnica se osniva na području jednog grada ili općine kao osnovne samoupravne jedinice, odnosno na području gradske četvrti  u Gradu Zagrebu.
 2. Ako na području određenog grada ili općine odnosno na području gradske četvrti u Gradu Zagrebu nije osnovana podružnica, Predsjednik stranke može imenovati povjerenika koji treba u roku od 3 mjeseca stvoriti uvjete za osnivanje podružnice.
 3. Podružnica može imati niže organizacijske jedinice – ogranke, o čemu odluku donosi predsjedništvo podružnice.
  Ogranak HKDU-a čine svi članovi HKDU-a koji žive na području jedinice mjesne samouprave kao najnižem obliku lokalne samouprave. Ogranak svoje djelovanje ostvaruje isključivo kroz podružnicu kojoj pripada.

 

 

Članak 21.

 1. Tijela podružnice jesu:
 • Sabor podružnice,
 • Predsjedništvo podružnice i
 • Nadzorni odbor podružnice.

Članak 22.

 1. Sabor podružnice čine svi članovi HKDU-a s područja na kojem podružnica djeluje. Sabor podružnice je najviše tijelo podružnice, a sastaje se najmanje jedanput mjesečno. Sabor podružnice saziva predsjednik podružnice, a dužan ga je sazvati na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora podružnice, predsjednika Županijskog vijeća HKDU-a ili predsjednika HKDU-a.
 2. Ukoliko predsjednik podružnice u roku od 10 dana ne sazove Sabor podružnice na zahtjev tijela ili osoba navedenih u stavku 1., Sabor mogu sazvati osobe navedene u tom stavku.

Članak 23.

 1. Sabor podružnice: razmatra cjelovito političko stanje u državi, posebice na području djelovanja podružnice, donosi program političkog djelovanja za iduće mandatno razdoblje na temelju utvrđene politike viših tijela Stranke,
  razmatra izvješća o radu članova i tijela podružnice u proteklom mandatnom razdoblju, ocjenjuje taj rad, te daje smjernice i naloge kako bi se rad poboljšao i uočene manjkavosti otklonile, bira i opoziva predsjednika podružnice, predsjedništvo i Nadzorni odbor podružnice.

 

Članak 24.

 

 1. Predsjedništvo  podružnice, uz predsjednika podružnice, čine: dva dopredsjednika, tajnik, rizničar te te do 6 članova predsjedništva. Tijela podružnice biraju se na 4 godine.

Članak 25.

 1. Predsjedništvo podružnice je najviše tijelo podružnice između dva saziva Sabora podružnice, a posebice obavlja ove poslove:
 • bira i opoziva dopredsjednike, tajnika i rizničara podružnice,
 • prati i procjenjuje političko stanje na području djelovanja podružnice,
 • predlaže predsjedniku Stranke kandidate za izbor u predstavnička tijela na području svog djelovanja,
 • provodi politiku utvrđenu od nadređenih tijela Stranke i izvršava političke stavove što ih ta tijela donose,
 • bira i predlaže predstavnike podružnice u viša tijela Stranke, ovisno o tome kako se ta tijela utemeljuju.
 • izvješćuje nadređena tijela Stranke o političkom stanju na svom području djelovanja, o političkim akcijama koje bi valjalo poduzeti,
  o poduzetim radnjama, o djelovanju Stranke i svih njezinih tijela i članova na području djelovanja podružnice, o provođenju politike i
  izvršavanju odluka i stavova nadređenih tijela Stranke,
 • potiče i organizira odgojni rad među članovima Stranke i pučanstvom zbog što šireg prihvaćanja programa, te političkih ciljeva i stavova HKDU-a,
 • donosi načelnu političku strategiju za svoje područje djelovanja u skladu s političkom strategijom Predsjedništva HKDU-a i Županijskog vijeća ND-a.

 


Članak 26.

 1. Predsjednik podružnice saziva sastanke Izvršnog odbora podružnice i ravna njegovim cjelokupnim radom i radom cijele podružnice.
 2. Predsjednika podružnice zamjenjuje dopredsjednik.
 3. Tajnik podružnice vodi upravne, a rizničar materijalno-novčane poslove podružnice.
 4. Pred nadređenim tijelima Stranke odgovaraju za svoj rad u prvom redu predsjednik, dopredsjednik i tajnik podružnice.
 5. Svaki član Izvršnog odbora podružnice dobiva konkretna zaduženja koja je dužan izvršiti.

ŽUPANIJSKI ODBOR

Članak 27.

 1. Podružnice HKDU-a na području jedne županije, osnivaju Županijski odbor HKDU-a, ako je na području županije osnovano više od 3 podružnice. Ako nije osnovan Županijski odbor, Predsjednik Stranke imenuje povjerenika koji će koordinirati rad već osnovanih podružnica. Povjerenik treba u roku od 3 mjeseca stvoriti uvjete za osnivanje Županijskog odbora.

 

 

 

Članak 28.

 1. Tijela Županijskog odbora su:Županijsko vijeće i Nadzorni odbor.

Članak 29.

 1. Županijski odbor HKDU-a je najviše ustrojstveni oblik HKDU-a na području pojedine županije.
 2. Županijski odbor čine do 20 izaslanika iz svake podružnice HKDU-a na području te županije. Članovi Županijskog odbora su i zastupnici HKDU-a u Županijskoj skupštini odnosno Skupštini Grada Zagreba.
  Točan broj izaslanika iz podružnica određuje Županijsko vijeće HKDU-a.
 3. Sva tijela Županijskog odbora HKDU-a biraju se na 4 godine.

Članak 30.

 1. Županijski odbor saziva predsjednik Županijskog vijeća HKDU -a, a dužan ga je sazvati na zahtjev natpolovične većine podružnica na području županije ili Predsjednika HKDU -a.
 2. 2.    Ako predsjednik Županijskog vijeća u roku od 10 dana ne sazove Županijski odbor na zahtjev tijela ili predsjednika HKDU-a. Županijski odbor mogu sazvati i osobe navedene u istom stavku.

Članak 31.

1. Županijski odbor bira i opoziva:

 • Predsjednika Županijskog vijeća HKDU-a,
 • Županijsko vijeće HKDU-a
 • Nadzorni odbor Županijskog vijeća HKDU-a

Članak 32.

 1. Članovi Županijskog vijeća po funkciji su:
 • predsjednik Županijskog vijeća HKDU-a,
 • predsjednici svih podružnica na području županije,
 • predsjednici ogranaka u velikim gradovima osim Grada Zagreba
 • gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika odnosno članovi županijskog               poglavarstva te Gradskog poglavarstva Grada Zagreba,
 • vijećnici HKDU-a u Skupštini županije,
 • načelnici općina i predsjednici vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba,
 1. Sjednice Županijskog vijeća saziva i vodi predsjednik Županijskog vijeća HKDU-a ili dopredsjednik kojega on ovlasti. Sjednice Županijskog vijeća održavaju se najmanje jedanput mjesečno.

Članak 33.

1.   Županijsko vijeće HKDU-a:

 • Između svojih članova na prijedlog Predsjednika županijskog vijeća bira 2 dopredsjednika, tajnika i rizničara
 • razmatra političko stanje na području svoje županije i na prijedlog predsjednika Županijskog vijeća HKDU-a donosi načelnu političku strategiju u skladu s donesenom političkom strategijom HKDU-a
 • provodi odluke Predsjedništva HKDU-a i predsjednika HKDU-a,
 • daje smjernice i usklađuje rad podružnica HKDU-a,
 • usklađuje rad Kluba vijećnika HKDU-a u Skupštini županije,
 • osniva stručna povjerenstva i usklađuje njihov rad.
 • predlaže predsjedniku HKDU-a kandidate za izbor u predstavničko tijelo županije u kojoj djeluje,

2.   Pred Predsjedništvom HKDU-a za svoj rad prvenstveno odgovaraju            predsjednik, dopredsjednici i tajnik Županijskog vijeća HKDU-a.

Članak 34.

 1. Županijsko vijeće HKDU-a uz predsjednika Županijskog vijeća čine:
 • 2 dopredsjednika,
 • tajnik,
 • rizničar
 • te do 46 članova.
 1. Županijsko vijeće iz redova svojih članova na prijedlog Predsjednika bira:
 • 2 dopredsjednika,
 • tajnika i
 • rizničara
 1. Županijsko vijeća HKDU-a je najviše izvršno tijelo u Županiji.

 

GRADSKI ODBOR GRADA ZAGREBA

Članak 35.

 1. Sve odredbe ovog statuta koje se odnose na Županijski odbor i njegova tijela jednako pravno se odnose na Grad Zagreb, odnosno na Gradski odbor Grada Zagreba i njegova tijela.

SABOR HKDU-a


Članak 36.

 

 1. Sabor je najviše tijelo HKDU-a, a čine ga izaslanici izabrani u podružnicama HKDU-a.
 2. Predsjednik HKDU-a određuje broj izaslanika Sabora za svako njegovo zasjedanje i utvrđuje ključ po kojem će se izaslanici birati u podružnicama.
 3. Iz svake podružnice mora biti najmanje jedan izaslanik na Saboru HKDU-a.
  Sabor zasjeda najmanje jednom u četiri godine.
 4. Sabor HKDU-a saziva predsjednik HKDU-a.

Članak 37.

1.   Sabor HKDU -a:

 • bira i razrješava predsjednika HKDU-a, članove Nadzornog odbora HKDU-a i članove Predsjedništva HKDU-a na mandat od 4 godine,
 • utvrđuje ciljeve i politiku Stranke o svim životnim pitanjima hrvatskog naroda i građana Hrvatske,
 • donosi i mijenja Program i Statut Stranke, Poslovnik o svojem radu te druge potrebite akte i odluke,
 • daje obvezna tumačenja svih akata koje donosi,
 • osniva i raspušta odbore i povjerenstva, koja nisu izričito navedena u ovom Statutu ako to ocijeni potrebitim te im utvrđuje zadatke,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i drugim propisima ili ovim Statutom.

Članak 38.

 

1.   Odluke Sabora HKDU-a donose se natpolovičnom većinom nazočnih       izaslanika Sabora, uz obvezu postojanja kvoruma.
Kvorum čini natpolovični broj verificiranih izaslanika Sabora.

 

Članak 39.

 1. Izvanredni Sabor HKDU-a saziva se u izvanrednim prilikama, a saziva ga predsjednik HKDU-a
 2. Izvanredni Sabor HKDU-a može sazvati i Predsjedništvo HKDU-a 2/3 većinom svih članova.
 3. Do izbora radnih tijela, Izvanrednom Saboru predsjedava predsjednik HKDU-a.

Članak 40.

 1. Između dva Sabora HKDU-a može se sazivati Konvencija HKDU-a.
  Konvenciju HKDU-a saziva predsjednik HKDU-a.
 2. Konvenciju HKDU-a čine svi članovi Predsjedništva a, te svi predsjednici podružnica.
 3. Konvencija HKDU-a ima iste ovlasti kao Sabor HKDU-a osim u izboru predsjednika, Predsjedništva i Nadzornog odbora
 4. Za rad konvencije HKDU-a primjenjuju se odredbe Statuta HKDU-a, koje se odnose na rad Sabora HKDU-a.

PREDSJEDNIŠTVO HKDU-a


Članak 41.

 1. Najviše političko tijelo HKDU-a između dva zasjedanja Sabora HKDU-a je Predsjedništvo HKDU-a, koji se sastoji od 5 do 31 člana te članova po funkciji koji su :
 • zastupnika HKDU-a u Hrvatskom Saboru,
 • predsjednika Županijskih vijeća HKDU-a i Grada Zagreba,

 

 1. Članovi Predsjedništva na svojoj konstituirajućoj sjednici na prijedlog predsjednika HKDU-a biraju dva dopredsjednika, glavnog tajnika i blagajnika stranke.
 2. Predsjednik HKDU-a saziva i vodi sjednice Predsjedništva. U izuzetnim slučajevima sjednicu može voditi jedan od dopredsjednika  ovlašten od Predsjednika HKDU-a.
 3. Sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje četiri puta godišnje
 4. Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Saboru HKDU-a.
 5. Sjednica Predsjedništva je pravovaljana ako joj je nazočna natpolovična većina svih članova.
 6. Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova HKDU-a

Članak 42.

 

 1. Predsjedništvo HKDU-a je najviše izvršno tijelo HKDU-a
 2. Zadaće Predsjedništva jesu:
 • predlaže političke ciljeve i politiku HKDU-a o svim životnim pitanjima           hrvatskog naroda i svih državljana Hrvatske,
 • prati i usklađuje rad Županijskih vijeća HKDU-a,
 • priprema izbornu kampanju i predlaže političke strategije HKDU-a,
 • osniva stručna povjerenstva i usklađuje njihov rad,
 • zadužuje Glavnog tajnika HKDU-a za organizaciju rada Tajništva    HKDU-a,
  • donosi poslovnike o radu svih tijela HKDU-a i kandidacijske pravilnike  za izbor svih tijela HKDU-a,
  • donosi provedbene, političke i druge odluke,
  • donosi političku strategiju Stranke,
  • razvija sve oblike djelovanja za promicanje ideja i ciljeva HKDU-a,
  • utvrđuje iznos članarine za tekuću godinu,
  • brine za valjano ustrojstvo HKDU-a pri političkom i svakom drugom             djelovanju,
  • pokreće pred Sabor HKDU-a, raspravu o pitanjima iz njihovog          djelokruga rada,
  • podnosi izvješće Saboru HKDU-a o svom radu,
  • brine o upoznavanju javnosti o svom radu,
  • osniva i raspušta stručne savjete, pročelništva, odbore i         povjerenstva,
  • utvrđuje organizacijski ustroj HKDU-a,
  • utvrđuje likovno rješenje logotipa i himnu HKDU-a,
  • utvrđuje tekst prisege HKDU-a za članove Predsjedništva HKDU-a.

Članak 43.

PREDSJEDNIK HKDU-a

 • predsjednik HKDU-a predstavlja i zastupa HKDU, odgovara za njegov rad, vodi politiku stranke u skladu s Programom stranke te ima pravo i dužnost provoditi sve mjere da bi u provedbi stranačke politike osigurao suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika stranke.
 • predsjedava predsjedništvom HKDU-a, a član je po funkciji,
 • saziva Konvenciju i Sabor HKDU-a,
 • predlaže i potvrđuje dopredsjednike, glavnog tajnika i blagajnika HKDU-a,
 • potpisuje akte koje donose Konvencija i Sabor HKDU-a,
 • može sazivati i voditi sjednice Izvršnog odbora podružnica i Županijskog vijeća,
 • donosi upute i naloge za konkretno političko djelovanje HKDU-a,
 • predsjednik HKDU ima pravo veta na sve odluke Predsjedništva HKDU-a,
 • donosi i sve druge odluke propisane ovim Statutom.

 

GLAVNI TAJNIK

 

Članak 44.

 

 1. Glavnog tajnika bira Predsjedništvo između svojih članova na prijedlog predsjednika.
 2. Sudjeluje u pripremi i radu Predsjedništva stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad.
 3. Pomaže predsjedniku HKDU-a pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti izvršava u dogovoru s Predsjednikom.
 4. Za svoj rad odgovara predsjedniku i Predsjedništvu HKDU-a.

 

DOPREDSJEDNICI

Članak 45.

 1. Stranka ima dva dopredsjednike koje bira Predsjedništvo između svojih članova na prijedlog predsjednika.
 2. Onaj dopredsjednik kojeg po potrebi ovlasti predsjednik  može na sastancima i sjednicama mijenjati predsjednika
 3. Pomažu predsjedniku HKDU-a pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti izvršava u dogovoru s predsjednikom.
 4. Za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Predsjedništvu HKDU-a.
RIZNIČAR

Članak 46.

 1. Rizničara bira Predsjedništvo između svojih članova na prijedlog predsjednika.
 2. Rizničar obavlja sve poslove vezane za materijalno financijsko poslovanje HKDU-a.
 3. svom radu rizničar podnosi izvještaj mjesečno Predsjedništvu.
 4. Rizničar za svoj rad odgovara predsjedniku i Predsjedništvu HKDU-a.

 

NADZORNI ODBOR HKDU-a


Članak 47.

 1. Nadzorni odbor HKDU-a sastoji se od tri člana koje bira Sabor HKDU-a.
  Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici biraju među sobom predsjednika.
 2. Nadzorni odbor nadzire poslovanje svih organizacija i tijela HKDU-a. Sve odgovorne osobe dužne su Nadzornom odboru omogućiti uvid u financijsko poslovanje i poslovne knjige.
 3. Nadzorni odbor može zahtijevati podnošenje izvješća o poslovanju svih organizacija HKDU-a i pokreće raspravu o pitanjima iz svog djelokruga rada.
  Nadzorni odbor dužan je podnijeti redovito godišnje izvješće Predsjedništvu HKDU-a.
 4. Nadzorni odbor je dužan Saboru HKDU-a podnijeti izvješće o svom radu između dva zasjedanja Sabora HKDU-a.
 5. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

RAZRJEŠENJE DUŽNOSNIKA I RASPUŠTANJE TIJELA HKDU-a

Članak 48.

 1. Razrješenje i raspuštanje dužnosnika i tijela HKDU -a provest će se:
 • ako pojedini član predsjedništva podružnice ili Županijskog vijeća ne ispunjava svoje dužnosti ili u svom djelovanju ne postiže zadovoljavajuće rezultate, predsjedništvo podružnice, odnosno Županijsko vijeće će ga razriješiti dužnosti,
 • ukoliko broj razriješenih članova tijela iz prethodne točke prijeđe 1/3 ukupnog članstva tog tijela mora se sazvati Sabor tog tijela
 • ako predsjednik podružnice ili predsjednik Županijskog vijeća ne ispunjavaju svoje dužnosti, djeluju suprotno odlukama Predsjedništva HKDU-a odnosno ako svojim radom štete ugledu HKDU-a
 • Predsjednik HKDU-a će razriješiti dužnosti predsjednika podružnice odnosno predsjednika Županijskog vijeća,
 • tijelo Stranke koje ne ispunjava svoje dužnosti, djeluje suprotno odlukama Predsjedništva HKDU-a odnosno koje svojim radom šteti ugledu HKDU-a, Predsjedništvo Stranke će raspustiti.
 • Po raspuštanju tijela, odnosno razrješenju dužnosnika, predsjednik HKDU-a će imenovati povjerenike koji će obnašati dužnost predsjednika podružnice odnosno Županijskog vijeća. Osnovna zadaća povjerenika je organiziranje i sazivanje Sabora podružnice, odnosno Županijskog sabora na kojem će se obaviti izbor novih dužnosnika.
 • Sabor se mora sazvati u roku od 60 dana po imenovanju povjerenika.
 • Člana Predsjedništva koji ne ispunjava svoje dužnosti, djeluje suprotno odlukama predsjednika HKDU-a ili koji svojim radom šteti ugledu HKDU-a, Predsjedništvo će na prijedlog predsjednika HKDU-a razriješiti dužnosti. Odluku o razrješenju člana donosi Predsjedništvo natpolovičnom većinom kvoruma članova.
 • predsjednika i članove Nadzornog odbora HKDU-a razrješava sa dužnosti Predsjedništvo HKDU-a na zahtjev predsjednika HKDU-a.

IZBOR DUŽNOSNIKA HKDU-a

Članak 49.

 1. Ukoliko pri izboru dužnosnika HKDU-a ima više kandidata, izbor se u pravilu provodi tajnim glasovanjem, a provodi ga Izborno povjerenstvo koje utvrđuje listu kandidata temeljem kandidacijskog pravilnika, nadzire izborni postupak i proglašava konačne rezultate izbora. Izborno povjerenstvo ima neparan broj članova koji međusobno biraju predsjednika. Ukoliko pri izboru kandidata nema više kandidata izbori se mogu provesti javnim glasanjem bez izbornog povjerenstva.
 2. Nitko ne smije ometati glasovanje niti utjecati na bilo čiju slobodu izbora; u protivnom će Izborno povjerenstvo poništiti glasovanje.
  Dužnosnici i članovi svih tijela HKDU-a biraju se tako da su izabrani oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.
 3. Izbor predsjednika HKDU-a provodi se tajnim glasovanjem ako postoji više kandidata. Pri izboru predsjednika HKDU-a izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih izaslanika Sabora HKDU-a uz obvezu postojanja kvoruma. Ukoliko ni jedan od kandidata za predsjednika HKDU-a ne dobije natpolovičnu većinu glasova, izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

 

JAVNOST  RADA  HKDU-a

Članak 50. 

 1. Rad svih tijela HKDU-a je javan.
 2. Iz rada pojedinih tijela HKDU-a može se njihovom odlukom isključiti javnost.
 3. Svom radu tijela HKDU-a izvješćuju članstvo i javnost podnošenjem izvješća i priopćenja.
 4. Tijela HKDU-a obvezna su odgovoriti na pitanja o svom radu na zahtjev članstva, ostalih tijela HKDU-a i nadležnih vlasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOVINA  I  ODGOVORNOST  HKDU-a  ZA  OBAVEZE

Članak 51. 

 1. HKDU je neprofitna stranka čija cjelokupna imovina služi isključivo ostvarenju ciljeva HKDU-a.
 2. Financijsko poslovanje HKDU-a provodi se kroz godišnji proračun.
 3. Neposredne financijske poslove vode predsjednik i glavni tajnik kao nalogodavci za izvršenje proračuna.
 4. Financijsko knjigovodstvo može voditi za to ovlaštena osoba kroz ugovorni odnos.
 5. Za svoje obveze HKDU odgovara cjelokupnom imovinom sukladno Zakonu.

 

Članak 52. 

Imovinu HKDU-a čine novčana sredstva, nekretnine, stvari i druga imovinska prava.

 1. Prihodi HKDU-a su članarina, darovi i slična davanja, donacije i druga sredstva iz državnog, županijskog i općinskog proračuna te ostali prihodi.
 2. Imovinom HKDU-a raspolažu tijela -a sukladno ovom statutu.

PRESTANAK  RADA  HKDU-a

Članak 53. 

1. Odluku o prestanku djelovanja HKDU-a može donijeti samo Sabor HKDU-a,          dvotrećinskom većinom svih izaslanika Sabora HKDU-a, a odluka stupa            na snagu tek temeljem referenduma cjelokupnog članstva HKDU-a ako

takvu odluku referendum podrži s najmanje 95% glasova.
2.   Za izmjenu odredbe iz prethodnog stavka potrebna je dvotrećinska             većina            svih izaslanika Sabora HKDU-a.
Brisanjem HKDU-a iz registra političkih stranaka cjelokupna imovina          HKDU-a podijelit će se u dobrotvorne svrhe za što će biti utemeljena          zaklada, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.

 

 

PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 54.

 1. Tumačenje odredbi ovog Statuta, te njegovih izmjena i dopuna, daje Predsjednik HKDU-a.
 2. Za provedbu poslova iz prethodnog stavka nadležan je predsjednik.

 

 

Članak 55. 

 1. Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

 

     P r e d s j e d n i k

      Dean Golubić dipl. krim